Wijk- en dorpsondersteuning

De functie van dorpsondersteuner

De functie van dorpsondersteuner is een veelzijdige functie met een brede invulling. Per dorpskern heeft de functie een andere inkleuring, afhankelijk van wat er speelt in het dorp. Tegelijk zijn er kernkwaliteiten en kerntaken te benoemen. In deze visie worden deze beschreven om zowel in de uitvoering als in de beeldvorming naar buiten houvast te geven.

Lokale accenten
- In de kleine dorpskernen werkt de dorpsondersteuner onder de paraplu van de dorpsraad of dorpsoverleg. Vanuit dit gremium komen vragen en signalen én het biedt een actieve groep burgers die zelf zaken oppakken. De dorpsondersteuner in Lierop is niet in dienst van Onis Welzijn maar van de Dorpscoöperatie Lierop Leeft en wordt ook aangestuurd door deze organisatie.

- In de kleine dorpskernen is de onderlinge samenhang nog groter dan in de kernen Asten en Someren en zal vaker via ons-kent-ons een verbinding gelegd kunnen worden zonder inzet van andere diensten van Onis of overige organisaties.
- Het aantal beschikbare uren is per dorpskern wisselend. Dat maakt dat niet alle taken in elke dorpskern in dezelfde mate uitgevoerd kunnen worden. Met inachtneming van deze verschillen staan hieronder de kerntaken en kwaliteiten beschreven.

De vier kerntaken van de dorpsondersteuner
Signaleren
- Individueel: de dorpsondersteuner signaleert door vaak op straat aanwezig te zijn waardoor zij mensen letterlijk ziet in hun eigen leefomgeving. Daarnaast krijgt zij door haar toegankelijkheid snel signalen door van derden (organisaties of individuele mensen uit de buurt). Ze is benaderbaar voor alle vragen maar niet alle vragen hoeven via de dorpsondersteuner opgepakt te worden. Waar mensen zelf de weg weten naar voorzieningen is dat de kortste route.
- Collectief: Ze ziet wat er leeft in het dorp, wat er nodig is én welke kansen er liggen. Collectieve vragen of kansen kunnen zowel op het sociale als het fysieke vlak liggen.

Inventariseren
De dorpsondersteuner brengt een vraag of situatie helder in beeld. Door vertrouwen te winnen en / of de situatie nader te onderzoeken wordt helder wat er speelt en wat er nodig is.

Verbinden
De dorpsondersteuner maakt lijnen korter en legt verbindingen. Door vragen te vertalen, contacten te leggen met zowel vrager als verwijzer, afspraken te maken, te checken, terug te koppelen, uit te zoeken of te regelen brengt ze processen op gang. 

Activeren
De dorpsondersteuner stimuleert de leefbaarheid door op thema’s die spelen in een wijk of kern mensen te activeren en bij elkaar te brengen waardoor deze mensen zelf actief worden. Zij zet niet zelf activiteiten op maar jaagt aan blijft slechts op afstand betrokken. In individuele contacten stimuleert zij de zelfredzaamheid van mensen. 


De kernkwaliteiten van de dorpsondersteuner
Toegankelijkheid
Zij is zichtbaar, vindbaar, benaderbaar, bekend, betrouwbaar, dichtbij.

Samenwerken
Zij heeft een breed netwerk, kent de lokale situatie en werkt samen, is in staat om mensen bij elkaar te brengen. Door niet zelf activiteiten uit te voeren, geen casemanagement te voeren, structurele begeleiding te geven of deel te nemen aan structurele overleggen houdt zij haar handen vrij om snel op vragen en signalen in te springen en snel te schakelen. Zij is geen uitvoerder maar vertaler, verbinder en aanjager en vormt daarmee de smeerolie tussen bewoners onderling en bewoners en organisaties.

Asten / Someren, september 2017

© Onis Welzijn

Hoofdmenu