Vrijwilligerscentrale

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

De begrippen mantelzorg, vrijwilligerswerk, vrijwillige zorg en informele zorg worden nogal eens door elkaar gebruikt. Daarom gaan we hier in op de betekenis ervan.Mantelzorg
Mantelzorg is 'langdurende, onbetaalde en vaak intensieve zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste (partner, kind, ouder, vriend of familielid)'. (Bron: Mezzo)

 Onis kent het Steunpunt Mantelzorg. Klik hier om daar naar toe te gaan.

Vrijwilligerswerk
Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

Wat is vrijwilligerswerk en wat niet?
Zoals uit de definitie hierboven blijkt, heeft vrijwilligerswerk een aantal kenmerken:
het is onbetaald, het is niet verplicht, het komt ten goede van anderen of de samenleving, er is een zekere mate van organisatie.

Verschillende interpretaties
In de praktijk zien we dat deze vier kenmerken van vrijwilligerswerk elk op een strenge of meer soepele wijze geïnterpreteerd kunnen worden. Het vrijwilligerswerk kan in het algemeen belang of in een specifiek maatschappelijk belang zijn, maar daarnaast bestaat ook clubbelang of persoonlijk belang, of dat van een cliënt of patiënt.
Vrijwilligerswerk wordt door veel vrijwilligers niet als werk gezien maar wel als verantwoordelijkheid en de meeste vrijwilligers krijgen een vorm van beloning. Deze beloning kan een onkostenvergoeding zijn maar ook semi-betaald werken met behoud van uitkering. Voor sommige vrijwilligers geldt vrijwilligerswerk als een officiële functie, voor anderen is het ad hoc of eenmalig.

Belastingdienst
Op zich heeft vrijwilligerswerk geen winstoogmerk, maar kan wel binnen een winstgevende onderneming plaatsvinden (denk aan vrijwilligerswerk bij grote sportorganisaties zoals het betaalde voetbal).
De Belastingdienst huldigt daarentegen (met het oog op de al dan niet belastbaarheid van een vrijwilligersvergoeding) het standpunt dat vrijwilligerswerk wordt verricht voor een organisatie zonder winstoogmerk of voor een sportvereniging of sportstichting.

Vrijwillige zorg
Hieronder verstaan we alle vormen van hulp en zorg die door vrijwilligers geboden wordt aan zorgvragers en hun mantelzorgers. Dit kan zijn in een instelling, woonvorm of bij iemand thuis. Vrijwillige zorg wordt ook wel vrijwilligerszorg genoemd.

Informele zorg
Informele zorg is het verzamelbegrip voor mantelzorg en vrijwillige zorg: alle onbetaalde zorg en hulp die wordt geleverd aan zorgvragers en hun mantelzorgers.

Video's | Vrijwilligerswerk

© Onis Welzijn