Alles over Onis

Over Onis

Onis werkt in Asten en Someren aan welzijn van mensen. Onis initieert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen ter bevordering van welzijn in het algemeen en in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

Vanuit een lokale inbedding bevorderen we zelfredzaamheid met minimale inzet van professionele krachten en met maximale inzet van eigen kracht, eigen netwerk en informele zorg.

Welzijn van mensen heeft te maken met drie niveau's:
1. de persoonlijke leefsituatie
2. het directe netwerk om de mensen heen
3. de leefomgeving.

In de persoonlijke leefsituatie gaat het om zaken als het kunnen voeren van de regie,
contacten hebben, zinvol bezig zijn, mobiel zijn. We bieden mensen ondersteuning op dit
facet door hen te informeren, te leren, door met hen samen hun vraag te verhelderen en hun mogelijkheden te benoemen.

Het directe netwerk vormt de eerste en belangrijkste steun voor mensen als hun draagkracht afneemt of de draaglast toeneemt. Het netwerk vormt een hulpbron voor mensen die kwetsbaar zijn. Het netwerk doet ook een beroep op mensen, bijvoorbeeld in de vorm van mantelzorg. We bieden mensen ondersteuning in het versterken van hun netwerk door hen te stimuleren om dit netwerk in beeld te brengen, te vergroten, er een beroep op te doen.

De leefomgeving omvat de straat, verenigingsleven, (vrijwilligers)werk. De leefomgeving biedt mensen ontmoeting, voorzieningen, maar doet ook een beroep op mensen. We versterken de sociale leefomgeving door verbindingen te leggen, mensen te stimuleren om actief te worden, door kennis over te dragen en te faciliteren. Om deze leefomgeving zo goed mogelijk vorm te geven zijn onze klanten niet alleen kwetsbare mensen, maar ook de mensen die bereid zijn om zich voor een ander in te zetten of die daartoe gestimuleerd kunnen worden. Met de kennis die Onis heeft van de sociale kaart kunnen we mensen verbinden aan elkaar, aan verenigingen of organisaties.

Sociale en economische zelfredzaamheid
We werken aan het hoofddoel: sociale en economische zelfredzaamheid. Dat betekent dat mensen zelf de regie kunnen voeren over hun eigen leven en volwaardig participeren in de samenleving.

Daarvoor zijn belangrijke instrumenten:
• Het vergroten van de zelfredzaamheid
• Het vergroten van de participatie

Vergroten van zelfredzaamheid gebeurt op vele manieren: door mensen dingen te leren, in cursussen of van elkaar. Door mensen dingen voor te doen en het ze stap voor stap zelf te laten doen. Door hen te ondersteunen bij het zetten van stappen. Vergroten van de participatie is eveneens een kerntaak van Onis. We bieden niet alleen zelf cursussen of activiteiten aan, maar weten ook wat er te doen is in onze gemeenten en zijn daarmee in staat om mensen de weg te wijzen naar een activiteit die bij hen past.

We werken volgens vier uitgangspunten:
1. Vrijwillig waar dat kan.
Als we zien dat taken door vrijwilligers of vrijwilligersorganisaties uitgevoerd kunnen worden, zullen we dit niet door beroepskrachten laten doen.

2. Het startpunt bij onze inzet is eigen kracht.
We kijken eerst naar wat de klant zelf kan. Daarna komt het netwerk van de klant en de mogelijkheden die hij zelf heeft om hulpbronnen aan te boren. Dan volgen de collectieve en algemene voorzieningen en pas op het laatst de individuele voorzieningen. Eigen kracht geldt voor personen maar ook voor wijken en dorpen. Initiatieven van burgers zijn in de eerste plaats van hen en hun vraag is leidend in de ondersteuning.

3. Stimuleren werkt beter dan afdwingen
Vrijwilligers zijn nodig voor het goed functioneren van de maatschappij. Onis heeft als uitgangspunt dat we vrijwillige inzet vergroten door een beroep te doen op mensen, uitgaande van hun eigen vraag, talenten, motivatie. We zijn uitnodigend: 'we hebben je nodig'.

4. Lokaal gebonden
De inzet van Onis is gebaseerd op weten wat er speelt en zelf deel uitmaken van de dorpen en kernen. We kennen Asten en Someren tot op straatniveau, weten welke kansen en knelpunten er spelen en hebben contact met de meeste van de ongeveer 450 verenigingen en vrijwilligersorganisaties die actief zijn. Per kerkdorp of kern is er één medewerker verbonden aan dit gebied.

Medewerkers van Onis zijn met naam en gezicht bekend bij een groot deel van de inwoners van Asten en Someren, waardoor we makkelijk te vinden en te benaderen zijn. Onis Welzijn is thuis in Asten en Someren. 

Video's | Alles over Onis

© Onis Welzijn

Hoofdmenu