Vrijwilligerscentrale

Subsidies voor vrijwilligers in Asten

Deskundigheidsbevorderings-/kadervormingssubsidie
éénmalige subsidie bestemd voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien voor scholing, deskundigheidsbevordering/kadervorming, werving, begeleiding en vergroting van de ontplooiingsmogelijkheden van vrijwilligers.


Activiteitensubsidie (eenmalige)
éénmalige subsidie - op basis van cofinanciering - voor vernieuwende en/of experimentele, niet-kostendekkende, activiteiten bestemd voor vrijwilligersorganisaties die activiteiten ontplooien, niet behorend tot het reguliere takenpakket, voor:

  • het opstarten van nieuwe activiteiten;
  • het uitbreiden van het activiteitenpakket;
  • het incidenteel ontplooien van (gezamenlijke) activiteiten voor één of meerdere van de in artikel 1 onder 10 genoemde doelgroepen;
  • het uitvoeren van specifieke activiteiten in het kader van festiviteiten, jubilea of bijzondere gebeurtenissen;
  • het organiseren van niet-jaarlijks terugkerende optredens, uitvoeringen en evenementen;

Subsidieaanvraag
Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt bij het college ingediend tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit of het project, tenzij bij wettelijk voorschrift of beleidsregels anders is bepaald.
1. Bij de indiening van de in het eerste lid bedoelde aanvraag legt de aanvrager, indien van toepassing, de volgende bescheiden over:
a. een afschrift van de stichtingsakte, de statuten en/of het reglement;
b. een afschrift van de inschrijving van de Kamer van Koophandel;
c. een beschrijving van de organisatiedoelstelling en de organisatievorm;
d. een opgave van de bestuurssamenstelling op het moment van de aanvraag;
e. een omschrijving van de beoogde activiteit of het project;
f. een raming van inkomsten en uitgaven betreffende de uit te voeren activiteit of het project;
g. een bewijs van deelname dan wel een bewijs van inschrijving voor een activiteit, gericht op deskundigheidsbevordering/kadervorming;
h. andere, naar het oordeel van het college, noodzakelijk geachte bescheiden.
2. De ten behoeve van eenmalige activiteiten of projecten verstrekte subsidies kunnen nimmer de daarvoor in het meerjaren subsidieprogramma opgenomen budgetten te boven gaan. Toekenning van eenmalige subsidies geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.
3. Voor zover de aanvrager voor dezelfde activiteit/project tevens een subsidie heeft aangevraagd bij één of meerdere andere subsidieverstrekkers, doet de aanvrager daarvan melding in de aanvraag.

Subsidievaststelling
1. Eenmalige subsidies tot € 1.250,= worden door het college tegelijk met de verlening vastgesteld. De subsidieontvanger hoeft geen aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen.
2. Het college kan bij eenmalige subsidies tot € 1.250,= een steekproef uitvoeren en de subsidieontvanger verplichten om op de door het college aangegeven wijze aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen.
3. Indien de subsidieverlening € 1.250,= of méér bedraagt, wordt tot vaststelling van de subsidie overgegaan. De subsidieontvanger dient een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in bij het college.
4. Ten behoeve van de in lid 3 bedoelde subsidievaststelling dient de subsidieontvanger binnen acht weken na afloop van de gesubsidieerde activiteit of project de volgende stukken in:
a. een financiële verantwoording van de activiteit of project waarop de
subsidie betrekking heeft;
b. een activiteitenverslag;
c. een bewijs van deelname voor een activiteit gericht op
deskundigheidsbevordering/kadervorming;
d. andere door het college nodig geachte bescheiden.
5. Indien uit de overgelegde gegevens blijkt dat de toegekende subsidie niet of niet volledig overeenkomstig haar bestemming is gebruikt, kan besloten worden tot definitieve vaststelling op een ander bedrag en eventueel terugvordering van teveel betaalde bedragen.
6. Binnen 8 weken na ontvangst van de in lid 4 genoemde bescheiden stelt het college de subsidie definitief vast.


Video's | Vrijwilligerswerk

© 2017 Onis Welzijn

Hoofdmenu